start

cennik

skontaktuj się z nami

zapytanie ofertowe

Polityka ochrony prywatności

 

Szanowni Klienci firmy Operativ Sp. z o. o., dziękujemy serdecznie za Państwa zaufanie!

Ochrona Państwa danych osobowych, prywatności, a także przestrzeganie Państwa praw w kwestii gromadzenia, przetwarzania i rozprzestrzeniania danych osobowych to najwyższe priorytety naszej firmy.

Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z RODO obowiązującym od 25. 05 . 2018 r., czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie to zapewni Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Przekazanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędna do realizacji składanego zamówienia czy przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest całkowicie wykluczone.

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Operativ Sp. z o. o. zarejestrowana przy ul. Sikorskiego 17, Poznań 61-535 z siedzibą w Plewiskach 62-064 przy ul. Wołczyńskiej 55 (dalej „My”, albo „Firma”)

 

2. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Możesz skontaktować się z nami wypełniając Formularz kontaktowy lub adres pocztowy: ul. Wołczyńska 55, 62-064 Plewiska

 

3. Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania pierwszego zamówienia lub po wypełnieniu przez Ciebie formularza ofertowego czy kontaktowego na stronie www.rolki.com.pl

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługi reklamacji;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularze ze strony www.rolki.com.pl);

• tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. ilość i rodzaj zamawianych produktów;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio składanymi zamówieniami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert handlowych;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Firmy lub usług bądź towarów osób trzecich;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie

przestrzegania zasad wewnętrznych Firmy oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. zamawianych towarów, przeprowadzenia badań i analiz Firmy między innymi pod kątem funkcjonalności strony www.rolki.com.pl, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja akcji promocyjnych, z których możesz skorzystać;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

 

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• dane do wystawienia faktury

• dane adresowe na które ma być dostarczony towar jeśli adres ten jest inny niż na fakturze

• adres e-mail i nr telefonu w celu szybkiego kontaktu z Tobą w razie braku towaru, zmiany terminu dostawy lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

• Twoje imię i adres email w celu odpowiedzi na Twoje zgłoszenie w formularzach na stronie www.rolki.com.pl. Pozostałe dane w polach formularza są opcjonalne.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług i towarów Firmy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest

dobrowolne.

 

6. Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy z Firmą.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług czyli takim, które wykonują usługi transportowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia i wręczania nagród.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Firmę może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również

w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,

w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji zakupowych.

 

12. Prawo do informacji

 

Masz prawo do uzyskania nieodpłatnej pisemnej informacji dotyczącej Twoich danych osobowych zapisanych w bazie Firmy. Po udzieleniu Ci informacji możemy niezwłocznie wprowadzić niezbędne poprawki, blokady lub też usunąć Twoje dane, o ile jest to zgodne z obowiązującym prawem. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt. 2.

 

17. Ochrona danych w Firmie

 

Firma przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a także wewnętrznych przepisów w tej kwestii. Firma zatrudnia osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

Wszyscy pracownicy firmy zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych. Oprócz tego pracownicy firmy są regularnie szkoleni w tym zakresie.

 

 

Operativ 2017 © wszystkie prawa zastrzeżone